ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย

  

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Commission: USITC) ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Institution of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย โดย DOC กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการทบทวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอเข้าร่วมกระบวนการ (Entry of Appearance) ได้ภายใน 10 วัน และสามารถยื่นข้อคิดเห็นในสาระสำคัญต่อการเปิดทบทวน (Substantive Comments) ภายใน 30 วัน นับจากวันตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ USITC กำหนดให้ส่งความคิดเห็นต่อการเปิดทบทวน (Response) ดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-01-03/pdf/2022-28522.pdf