ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity To Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวนคือระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-11-01/pdf/2022-23740.pdf