ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ชั้นที่สุด สินค้าท่อเหล็กจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 87 No. 193 ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) กับสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย โดยในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ DOC ไม่พบการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว จึงเรียกเก็บอากร AD การนำเข้าสินค้าฯ จากผู้ผลิต/ส่งออกไทย ๒๙ ราย ที่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศฉบับนี้ ในอัตราร้อยละ ๐ และสำหรับผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายอื่น ในอัตราร้อยละ ๑๕.๖๗ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/ content/pkg/FR-2022-10-06/pdf/2022-21772.pdf หรือเว็บไซต์ www.thaitr.go.th