ข่าวและกิจกรรม

แคนาดาแจ้งผลการทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน จากไทย

หน่วยงาน Canada Border Services Agency (CBSA) แจ้งผลการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Notice of conclusion of re – Investigations) สำหรับสินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods: OCTG ) ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากกลุ่มประเทศ Certain Oil Country Tubular Goods 2 (OCTG II) ประกอบด้วย ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ตุรกี เวียดนาม และไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพบว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทย และผู้ผลิต/ส่งออกรายอื่นจากกลุ่มประเทศ OCTG II จะถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดคงเดิมคือ ร้อยละ ๓๗.๔ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/mif-mev/octg2-eng.html