ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าสินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิด การทบทวนประจำปี (Administrative Review) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ อนึ่ง DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปี ชั้นที่สุดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


​​​​​​​ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-06/pdf/2022-19195.pdf