ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการ AD ตะปูเหล็ก

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ตะปูเหล็ก (Steel Nails) จากประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทย จำนวน ๒ ราย มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่อัตราร้อยละ ๑๗.๑๒ - ๖๕.๘๗ สำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายอื่น อยู่ที่อัตราร้อยละ ๑๗.๑๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยผู้มีส่วนได้เสียรายใดประสงค์ให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) สามารถยื่นคำขอต่อ DOC ได้ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันประกาศ Federal Register ทั้งนี้ DOC จะประกาศผลการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) ภายใน ๑๓๕ วันนับจากวันประกาศ Federal Register ฉบับนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/ content/pkg/FR-2022-08-04/pdf/2022-16720.pdf