ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) กับสินค้าแทรก/แก้ไข Anchorกรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 87 No. 141 ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากประเทศโดย DOC ประกาศว่าไม่พบการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตไทย ๒ ราย ในช่วงระยะเวลาการทบทวน จึงเรียกเก็บอากร AD สำหรับการนำเข้าสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากผู้ผลิตดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๐ ราคา ซี ไอ เอฟและเรียกเก็บอากร AD สำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตไทยรายอื่นในอัตราร้อยละ ๑๑.๒๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-25/pdf/2022-15847.pdf