ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าฟูก (Mattress) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าสินค้าฟูก (Mattress) จากไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 87 No. 134 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทย ตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2565 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วันนับ จากวันที่มีประกาศฉบับนี้ โดย DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov /content /pkg/FR-2022-07-14/pdf/2022-15085.pdf