ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนประจำปีอากร AD สินค้าฟูก (Mattress) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปีกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟูก (Mattress) จากไทย ซึ่งมีระยะเวลาการทบทวนคือระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2565 โดยสามารถส่งคำร้องแก่ DOC ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content /pkg/FR-2022-05-02/pdf/2022-09355.pdf