มาตรการ SG

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม รายละเอียด
แบบคำขอSG (word)
แบบคำขอประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอฯ (ดาวน์โหลด) แบบคำขอท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่น คําขอให้พิจารณากําหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑