มาตรการ CVD

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม รายละเอียด
แบบปร5 (ดาวน์โหลด) แบบคำขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 59 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
แบบปร4 (ดาวน์โหลด) แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน สำหรับผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตรายใหม่ตามมาตรา 58 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
แบบปร3ก (ดาวน์โหลด) แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนการใช้บังคับความตกลงเพื่อระงับ การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไปตามมาตรา 48 มาตรา 57 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
แบบปร3 (ดาวน์โหลด) แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไปตามมาตรา 57 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
แบบ ปร.2ก (ดาวน์โหลด) แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับความตกลง เพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 48 มาตรา 56 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
แบบ ปร.2 (ดาวน์โหลด) แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 56 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
แบบ ปร.1 (ดาวน์โหลด) แบบคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์