มาตรการ AC

สรุปหลักการของการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของอินเดีย 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Rule 25-28 Custom Tariff Rules

2. ความหมายของ Circumvention

กฎหมายอินเดียไม่ได้ให้คำจำกัดความของการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไว้ชัดเจน แต่ Rule 25 ของ Custom Tariff Rules ได้ระบุประเภทการหลบเลี่ยงไว้ 4 ประเภท ได้แก่

(1) Assembly/Completion Operations in third country or in India

(2) Alteration of the description, name or composition of an article

(3) Import into India through exporters or producers not subject to anti-dumping duty

(4) Import into India through country not subject to anti-dumping duty

3. วิธีการหลบเลี่ยงฯ มี 4 ประเภท ได้แก่

1) Assembly/Completion Operations in third country or in India หมายถึง การนำชิ้นส่วนหรือสินค้าที่ยังทำไม่สำเร็จมาประกอบหรือทำให้สำเร็จในอินเดียหรือประเทศที่สาม โดยมีมูลค่าที่เกิดจากการประกอบหรือทำให้สำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าสินค้าที่ประกอบขึ้นหรือสินค้าที่ทำให้สำเร็จ

2) Alteration of the description, name or composition of an article หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย ชื่อ หรือองค์ประกอบของสินค้า ที่ทำให้สินค้าเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย

3) Import into India through exporters or producers not subject to anti-dumping duty หมายถึง การส่งสินค้าผ่านผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตที่ไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD

4) Import into India through country not subject to anti-dumping duty หมายถึง การส่งสินค้าผ่านประเทศที่ไม่ถูกใช้มาตรการ AD

4. องค์ประกอบของการหลบเลี่ยงฯ

1) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าระหว่างสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ AD และสินค้าที่ถูกไต่สวน AC

2) มีการหลบเลี่ยงฯ 1 ใน 4 ประเภท ตามข้อ 3

3) ไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจอื่นนอกจากกระทำไปเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการ AD

4) มีการบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการ AD ในด้านของราคาหรือปริมาณ

5) มีหลักฐานการทุ่มตลาด

5. กระบวนการไต่สวน AC

1) หน่วยงานไต่สวน ได้แก่ Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties

2) การเปิดไต่สวน

(1) หน่วยงานเปิดไต่สวนเอง เมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอจากกรมศุลกากรหรือแหล่งอื่น

(2) อุตสาหกรรมภายในยื่นคำขอให้เปิดไต่สวน

3) แบบฟอร์มการยื่นคำขอ กำหนดให้ระบุรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ เช่น 

1) ชื่อ-ที่อยู่

2) สถานะทางกฎหมายของบริษัท

3) บุคคลที่สามารถติดต่อได้

4) รายละเอียดของผู้สนับสนุนการยื่นคำขอ

(2) รายละเอียดมาตรการ AD ที่ถูกหลบเลี่ยง ได้แก่ 

1) สินค้าและพิกัดอัตราศุลกากร

2) ประเทศ/บริษัทที่ถูกใช้มาตรการ AD

3) วันประกาศใช้มาตรการ AD

(3) รายละเอียดของการหลบเลี่ยงฯ ได้แก่

1) สินค้าและพิกัดอัตราศุลกากร

2) ประเทศ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงฯ

3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าที่เกิดจากการดำเนินการที่ไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจอื่นนอกจากกระทำไปเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการ AD

4) หลักฐานการทุ่มตลาดโดยให้ระบุมูลค่าปกติ (Normal value) ราคาส่งออก (Export price) ที่มีการปรับให้เหมาะสม และส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด (Dumping margin)

5) การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการ AD ในด้านของราคาหรือปริมาณ 

(4) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

(5) ช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ควรนำมาใช้ในการไต่สวน (Proposed Period of Investigation - POI)

4) รูปแบบการไต่สวน

กฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการไต่สวนรายประเทศหรือเฉพาะรายบริษัทที่ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ จากการศึกษาคำตัดสินของหน่วยงานไต่สวน พบว่า หน่วยงานไต่สวนจะส่งแบบสอบถามให้กับผู้ส่งออกที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงฯ ที่ทราบชื่อและส่งแบบสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศที่ถูกไต่สวนเพื่อส่งต่อให้ผู้ส่งออกอีกทางหนึ่ง

5) การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง (Verify) หน่วยงานไต่สวนจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทที่ร่วมตอบแบบสอบถามและอาจเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทำการของบริษัทดังกล่าวด้วย

6) ระยะเวลาในการไต่สวน 

​​​​​​​12 เดือน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 18 เดือน

6. ผลการไต่สวน

1) หากไต่สวนพบว่ามีการหลบเลี่ยงฯ: หน่วยงานไต่สวนจะเสนอให้ขยายการเรียกเก็บอากร AD ไปยังสินค้าที่พบว่า มีการหลบเลี่ยงฯ โดยอาจเรียกเก็บย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเปิดการไต่สวน

2) หากไต่สวนไม่พบว่ามีการหลบเลี่ยงฯ: ยุติการไต่สวน

7. การทบทวนมาตรการ AC

หน่วยงานไต่สวนสามารถเปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AC ต่อไปได้เมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อมีคำขอจากผู้มีส่วนได้เสียหลังจากที่ได้มีการขยายการเรียกเก็บอากร AD มาแล้วพอสมควร โดยกระบวนการทบทวนจะต้องแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศเปิดการทบทวน

---------------------------------------------------

กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด

กรกฎาคม 2564