มาตรการ AC

สรุปหลักการของการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน

(Anti-circumvention: AC)

1. ความหมายของ Circumvention

Circumvention หรือ การหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD คือ การที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้ประกอบสินค้า กระทำการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องชำระอากร AD/CVD ที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดขึ้น

2. วิธีการหลบเลี่ยงฯ มี 5 ประเภท ได้แก่

1) Slight modification หรือ การแก้ไขดัดแปลงสินค้าที่ถูกใช้ AD/CVD เพียงเล็กน้อย โดยที่ไม่มีผลต่อคุณสมบัติที่สำคัญของสินค้านั้น

2) Transshipment หรือ การส่งสินค้าที่ถูกใช้ AD/CVD ผ่านประเทศที่ไม่ถูกใช้มาตรการ AD/CVD

3) Channelling หรือ การส่งสินค้าที่ถูกใช้ AD/CVD ผ่านผู้ส่งออกที่ไม่ถูกเรียกเก็บหรือถูกเรียกเก็บอากรในอัตราที่ต่ำกว่าอากรตนเอง

4) Completion หรือ การนำสินค้าที่ยังทำไม่สำเร็จมาทำให้สำเร็จเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกเรียกเก็บอากร AD/CVD ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD/CVD

5) Assembly operation หรือ การนำชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้ AD/CVD ที่ผลิตจากประเทศที่ถูกไทยใช้มาตรการ AD/CVD มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกเรียกเก็บอากร AD/CVD ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD/CVD

3. องค์ประกอบของการหลบเลี่ยงฯ การพิจารณาว่าจะใช้ AC หรือไม่ ต้องมีองค์ประกอบครบ 5 ประการ ดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้า คือ การพิจารณาปริมาณนำเข้าสินค้า เช่น พิจารณาว่าปริมาณนำเข้าสินค้าที่ถูกใช้ AD/CVD ลดลงหรือไม่ และปริมาณนำเข้าสินค้าที่ถูกไต่สวน AC เพิ่มขึ้นหรือไม่

2) วิธีการหลบเลี่ยงฯ 1 ใน 5 ประเภท ได้แก่ (1) Slight modification (2) Transshipment (3) Channelling (4) Completion และ (5) Assembly operation

3) การไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอย่างเพียงพอ คือ การพิจารณาว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าที่เกิดจากการดำเนินการที่เป็นการหลบเลี่ยงประเภทต่างๆ มีเหตุผลมาจากอะไร เช่น

มีการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและระบบลอจิสติกส์ หรือเป็นไปเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD เท่านั้น

4) การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ คือ การไต่สวนเพื่อพิจารณาว่า สินค้าที่ถูกไต่สวน AC ทำให้ประสิทธิภาพของการใช้มาตรการ AD/CVD ลดลงหรือไม่ เช่น  

  - ด้านราคา: พิจารณาว่า สินค้าที่ถูกไต่สวน AC มีการตัดราคาหรือไม่

  - ด้านปริมาณ: พิจารณาว่า ปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ถูกไต่สวน AC เพิ่มขึ้นหรือไม่

เพราะหากมีการตัดราคาของสินค้าที่ถูกไต่สวนหรือมีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าอุตสาหกรรมภายในประเทศยังคงไม่ได้รับการเยียวยาตามวัตถุประสงค์ของมาตรการ AD/CVD

5) หลักฐานการทุ่มตลาด หรือหลักฐานการได้รับการอุดหนุน

   - ในกรณีของการหลบเลี่ยงมาตรการ AD: พิจารณาว่า สินค้าที่ถูกไต่สวน AC มีการทุ่มตลาดหรือไม่

  - ในกรณีของการหลบเลี่ยงมาตรการ CVD: พิจารณาว่าการได้รับประโยชน์จากการอุดหนุน              

    ของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ CVD สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่

4. กระบวนการไต่สวน AC

1) ต้องมีผู้ยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานต่างๆ เพื่อขอเปิดไต่สวน

2) คณะกรรมการจะวินิจฉัยให้เปิดไต่สวนเมื่อคำขอมีมูล

3) ไต่สวนเฉพาะบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD ตามที่มีการระบุไว้ในคำขอเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีรายชื่อถูกกล่าวหาจะไม่ถูกไต่สวนตามกระบวนการ

4) ระยะเวลาไต่สวน: 9 เดือน ขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันประกาศเปิดการไต่สวน

5) เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทำการบริษัท

6) ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ตลอดกระบวนการไต่สวน

5. ผลการไต่สวน

1) หากไต่สวนพบว่ามีการหลบเลี่ยงฯ: คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) จะมีคำวินิจฉัยให้ขยายการเรียกเก็บอากร AD/CVD ไปใช้กับสินค้าที่ไต่สวนแล้วพบว่ามีการหลบเลี่ยงฯ ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ AD/CVD จากประเทศผู้ส่งออกในการไต่สวน AD/CVD เดิม ดังนั้น ไม่ใช่ทุกสินค้าจากทุกประเทศจะถูกเรียกเก็บอากรในอัตราเดียวกัน

2) หากไต่สวนไม่พบว่ามีการหลบเลี่ยงฯ: ยุติการไต่สวน