ข้อกฎหมาย

WTO
AGREEMENT ON SAFEGUARDS (SG)
AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (CVD)
AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (AD)
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (AC)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (AC)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) (CVD)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (CVD)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) (AD)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (AD)
คู่มือ_สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด (AD)
The Anti- Dumping and Countervailing Act B.E.2542 (Unofficial Translation) (CVD)
The Anti- Dumping and Countervailing Act B.E.2542 (Unofficial Translation) (AD)
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ (SG)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (CVD)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (AD)
กฎกระทรวงพาณิชย์
กฎกระทรวง การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563 (AC)
กฎกระทรวง การดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563 (AC)
กฎกระทรวง การดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ (CVD)
กฎกระทรวง การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ (CVD)
กฎกระทรวง การพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 (AC)
กฎกระทรวง การดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (AD)
กฎกระทรวง การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (AD)
กฎกระทรวง การคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (CVD)
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะการให้การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (CVD)
กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (CVD)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (CVD)
กฏกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ (SG)
กฎกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการปกป้อง พ.ศ. ๒๕๕๓ (SG)
กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (AD)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (AD)
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การคำนวณมูลค่าเพิ่มของต้นทุนการผลิต กรณีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา 71/4 (4) พ.ศ. 2564 (AC)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐาน ในการกำหนดมาตรการชั่วคราว การกำหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากร และการคืนอากร พ.ศ. 2564 (AC)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 (AC)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดรายการของประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2564 (AC)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. 2564 (AC)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป และทบทวนการใช้บังคับความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๔ (CVD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (CVD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดมาตรการชั่วคราว การกำหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากร และการคืนอากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (CVD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (CVD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๔ (CVD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป และทบทวนการใช้บังคับความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๔ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดมาตรการชั่วคราว การกำหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากร และการคืนอากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๔ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเสียหายเพื่อให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตั้งแต่มีการใช้มาตรการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (CVD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘ (SG)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าที่กำหนดมาตรการปกป้องโดยการจัดสรรปริมาณการนําเข้าให้แกประเทศผูสงออก พ.ศ. ๒๕๕๑ (SG)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาปริมาณการนำเข้าที่ผ่านมาสำหรับการพิจารณากำหนดมาตรการปกป้องโดยการจำกัดปริมาณการนำเข้า พ.ศ. ๒๕๕๑ (SG)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอหลักฐาน เอกสาร และแสดงความเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งคำขอให้พิจารณากำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑ (SG)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอให้พิจารณากำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑ (SG)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเสียหายเพื่อให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตั้งแต่มีการใช้มาตรการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (AD)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (SG)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.๒๕๔๒ (SG)
กฎกระทรวงการคลัง
รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2564 (AD)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (Web Link) (AD)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (AD)
พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ (Web Link) (AD)
พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ (AD)
กฎกระทรวงการคลัง การคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากร พ.ศ.๒๕๖๓ (CVD)
กฎกระทรวงการคลัง การคืนอากรหรือหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (AD)
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารและการชำระค่าธรรมเนียมในการรับข้อมูลข่าวสารและการรับคำขอ พ.ศ.๒๕๖๔ (CVD)
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารและการชำระค่าธรรมเนียมในการรับข้อมูลข่าวสารและการรับคำขอ พ.ศ. 2564 (AC)
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารและการชำระค่าธรรมเนียมในการรับข้อมูลข่าวสารและการรับคำขอ พ.ศ. ๒๕๖๔ (AD)
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ของประกาศไต่สวนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๑ (SG)