Details of Measures

Type of Measure : SG
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น
Originating in : None
Type of Measure : SG
Product : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น
Originating in : None
CASE ID : SG1005

HS Code : 7228.70.10000 , 7228.70.90000

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

• 28 ม.ค. 60 -  27 ม.ค. 61 ในอัตราร้อยละ 31.43ของราคา ซี ไอ เอฟ
• 28 ม.ค. 61 -  27 ม.ค. 62 ในอัตรารอยละ 31.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ
• มิให้เรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศกําลังพัฒนา (ตามบัญชีท้ายประกาศ)
• ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าในกรณีต่าง ๆ (ตามรายละเอียดในประกาศ)

0% duty
Enforcement date
Last day of enforcement
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ พ.ศ.2559 2016-02-03
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2560 2017-01-28 2019-01-27
1.2.2 แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2560 2017-02-01
1.2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจือออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2560 2017-04-03
responsible person : Team 2
Contact Number : 02 547 4722
Email : tird2@moc.go.th