Details of Measures

Type of Measure : SG
บล็อกแก้ว
Originating in : None
Type of Measure : SG
Product : บล็อกแก้ว
Originating in : None
CASE ID : SG1001

HS Code : 7016.9000

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Enforcement date 2020-05-21
Last day of enforcement
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 เปิดการไต่สวน
1.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2553 2010-12-16
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2554 2011-01-14
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2554 2011-08-17 2014-01-14
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2012-10-16
1.3.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2554 2011-09-09
1.3.4 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 2013-07-01
2 ประกาศการทบทวน
2.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2555 2012-12-19
2.1.1 คำขอเปิดการทบทวน 2012-11-08
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2556 2014-01-15 2017-01-14
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2556 2013-10-31
responsible person : Team 5
Contact Number : 02 547 4740
Email : tird.g5@moc.go.th