Details of Measures

Type of Measure : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
Originating in : Federative Republic of Brazil, Islamic Republic of Iran, and Republic of Turkey
Type of Measure : AD
Product : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
Originating in : Federative Republic of Brazil, Islamic Republic of Iran, and Republic of Turkey
CASE ID : AD1031

HS Code : 72081000020 72081000030 72081000040 72081000090 72083600011 72083600012 72083600013 72083600021 72083600022 72083600023 72083600031 72083600032 72083600033 72083600041 72083600042 72083600043 72083600090 72083700041 72083700042 72083700043 72083700051 72083700052 72083700053 72083700071 72083700072 72083700073 72083700090 72083800041 72083800042 72083800043 72083800051 72083800052 72083800053 72083800071 72083800072 72083800073 72083800090 72083920041 72083920042 72083920043 72083920071 72083920072 72083920073 72083920081 72083920082 72083920083 72083920090 72083990041 72083990042 72083990043 72083990051 72083990052 72083990053 72083990071 72083990072 72083990073 72083990090 72084000020 72084000030 72084000040 72084000090 72085100011 72085100012 72085100013 72085100021 72085100022 72085100023 72085100031 72085100032 72085100033 72085100041 72085100042 72085100043 72085100051 72085100052 72085100053 72085200011 72085200012 72085200013 72085200021 72085200022 72085200023 72085200031 72085200032 72085200033 72085300011 72085300012 72085300013 72085300021 72085300022 72085300023 72085300090 72085490011 72085490012 72085490013 72085490021 72085490022 72085490023 72085490041 72085490042 72085490043 72085490051 72085490052 72085490053 72085490090 72089090010 72089090090 72111313000 72111319000 72111415010 72111415090 72111416010 72111416020 72111416030 72111416090 72111419010 72111419020 72111419030 72111419090 72111913010 72111913020 72111913030 72111913090 72111919010 72111919020 72111919030 72111919040 และ 72111919090

All
Summary of measure
Status Active Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Enforcement date
Last day of enforcement 2028-06-01
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 2016-01-18
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ.2559 2016-11-16 2017-03-15
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญทีี่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 2016-11-24
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 2017-03-16 2017-05-15 ขยายระยะเวลามาตรการไต่สวนไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 2017-05-16 2022-05-15
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 2017-05-15
1.4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ในสินค้าบางพิกัด 2018-02-21
2 1st Expiry Review
2.1 The notification of The Department of Foreign Trade of initiation of an expiry review on Flat Hot-rolled Steel in coils and not in coils originating in the Federative Republic of Brazil, the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Turkey. 2022-05-12 2023-05-11
2.2 Questionnaire for all interested parties
2.2.1 Questionnaire for domestics
2.2.2 Questionnaire for importer
2.2.3 Questionnaire for exporter (1)
2.2.3 Questionnaire for exporter (2)
2.3 the Notification of the Committee on Dumping and Subsidy Notification regarding the Initiation of an Expiry Review of Anti-Dumping measure on Flat Hot-rolled Steel in coils and not in coils originating in the Federative Republic of Brazil, the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Turkey 2022-06-09
2.4 Final determination of an expiry review
2.4.1 The Notification of the Committee on Dumping and Subsidy regarding the Final Determination of an Expiry Review of Anti-Dumping Measure on Imports of Flat Hot-rolled Steel in coils and not in coils originating in the Federative Republic of Brazil, the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Türkiye 2023-06-02 2028-06-01 2023-06-01
2.4.2 The Notification of the Department of Foreign Trade of Essential Facts and Laws of an Expiry Review of Anti-Dumping Measure on Imports of Flat Hot-rolled Steel in coils and not in coils originating in the Federative Republic of Brazil, the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Türkiye 2023-06-22
responsible person : Team 8
Contact Number : 02 547 4742
Email : tirdg8@gmail.com