Details of Measures

Type of Measure : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
Originating in : Socialist Republic of Vietnam
Type of Measure : AD
Product : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
Originating in : Socialist Republic of Vietnam
CASE ID : AD1030

HS Code : 7210.61.11.011, 7210.61.11.012, 7210.61.11.013,7210.61.11.021, 7210.61.11.022,7210.61.11.023, 7210.61.11.031, 7210.61.11.032, 7210.61.11.033, 7210.61.11.041, 7210.61.11.042,7210.61.11.043, 7210.61.11.090, 7210.61.91.011, 7210.61.91.012,7210.61.91.013, 7210.61.91.090,7210.61.92.011, 7210.61.92.090,7212.50.23.000, 7212.50.24.000,7212.50.29.000, 7225.99.90.090,7226.99.19.090, 7226.99.99.090

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Enforcement date 2017-03-25
Last day of enforcement 2022-03-24
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 2015-09-17
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2560 2017-03-25 2022-03-24
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2560 2017-04-21
1.2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2560 2017-06-09
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2022-03-23
2.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2022-03-23
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 2022-03-23
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็น ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 2022-04-30
2.1.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating ) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2565 2022-04-30
2.2 Final Determination 2023-05-08 2023-05-08
2.2.1 Termination 2023-05-09 2023-05-08
2.2.2 Essential Facts 2023-05-19
responsible person : Team 7
Contact Number : 02 547 4742
Email : tird7@moc.go.th