Details of Measures

Type of Measure : AD
Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold
Originating in : People's Republic of China
Type of Measure : AD
Product : Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold
Originating in : People's Republic of China
CASE ID : AD1027

HS Code : 7213.9120.000 7213.9190.010 7213.9190.011 7213.9190.012 7213.9190.013 7213.9190.033 7213.9190.034 7213.9190.035 7213.9190.090 7213.9920.000 7213.9990.000 7227.9000.021 7227.9000.022 7227.9000.023 7227.9000.024 7227.9000.030 7227.9000.031 7227.9000.032 7227.9000.033 7227.9000.034 7227.9000.035 7227.9000.039 และ 7227.9000.090

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)

 

 

 

 

 

-

Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

 

 

 

 

 

12.81% - 31.15% of CIF price

0% duty
Enforcement date 2016-05-10
Last day of enforcement
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 2015-01-15
1.1.1 Notification on an Initiation of Anti-Dumping Investigation of Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging Originating in the People's Republic of China 2015-01-15
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น 2015-09-12 2016-01-11
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นฯ พ.ศ.2558 2015-09-18
1.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด (ขยายระยะเวลาการไต่สวนหรือขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราว)
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 2016-01-12 2016-03-11
1.4 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.4.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 2016-03-10 2021-03-09
1.4.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาด พ.ศ. 2559 2016-04-29
2 ประกาศการ เปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1 ประกาศเปิดทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัว และงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7227.9000.090 พ.ศ.2559 2016-09-14
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7227.9000.090 พ.ศ.2560 2017-08-12 2021-03-09
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7227.9000.090 พ.ศ.2560 2017-09-12
3 An Expiry Review of Anti-Dumping Measure concerning imports of Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forgoing and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Heading and Cold Forgoing Originating in the People’s Republic of China 2021-03-03
3.1 Initiation of an Expiry Review of Anti-Dumping Measure concerning imports of Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forgoing and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Heading and Cold Forgoing Originating in the People’s Republic of China 2021-03-03
3.1.1 Initiation of an Expiry Review of Anti-Dumping Measure concerning imports of Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forgoing and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Heading and Cold Forgoing Originating in the People’s Republic of China 2021-03-03
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 2021-03-10
3.2 Questionnaire
3.2.1 Domestic Questionnaire
3.2.1.1 แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน (Word) 2021-03-15
3.2.1.2 แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน (Excel) 2021-03-15
3.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (Producer/Exporter Questionnaire)
3.2.2.1 แบบสอบถามผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (Word) 2021-03-15
3.2.2.2 Annex - Producer/Exporter (Excel) 2021-03-15
3.2.2.3 Appendix - Producer/Exporter (Excel) 2021-03-15
3.2.3 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ (Importer Questionnaire)
3.2.3.1 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้ (Word) 2021-03-15
3.2.3.2 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ (Excel) 2021-03-15
4 final Determination of an Expiry Review
4.1 the Notification of the Committee on Dumping and Subsidy Notification regarding the Final Determination of an Expiry Review of an Anti-Dumping Measure on Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging Originating in the People’s Republic of China B.E. 2565 (2022)์ 2022-03-02
4.2 -
responsible person : Team 8
Contact Number : 02 547 4742
Email : tirdg8@gmail.com