Details of Measures

Type of Measure : AD
Painted Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel
Originating in : People's Republic of China, Republic of Korea, and Taiwan
Type of Measure : AD
Product : Painted Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel
Originating in : People's Republic of China, Republic of Korea, and Taiwan
CASE ID : AD1023

HS Code : 7210.70.11.012, 7210.70.11.013, 7210.70.11.014, 7210.70.11.032, 7210.70.11.033, 7210.70.11.034, 7210.70.11.042, 7210.70.11.043, 7210.70.11.044 , 7210.70.11.090, 7210.70.91.020, 7210.70.91.030, 7210.70.91.040, 7210.70.91.090

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราร้อยละ 5.56 - 42.88 สาธารณรัฐเกาหลี อัตราร้อยละ 2.51 -10.25 (ยกเว้นการเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้าฯที่ผลิตจากบริษัท Union Steel Co., Ltd.)  ไต้หวัน อัตราร้อยละ 18.39 - 44.77

0% duty
Enforcement date
Last day of enforcement
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 2011-07-08
1.1.1 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation of Painted Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel (unofficial translation) 2011-07-08
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี พ.ศ. 2555 2011-09-08 2011-12-07
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 2013-01-10 2018-01-09
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 2015-01-10 2016-01-09
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 2015-02-26
1.3.4 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 2016-01-10 2018-01-09
1.3.5 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2556 2013-03-01
1.3.6 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) 2013-07-25
1.3.7 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีการเคลือบสีแบบ Silicon Modified Polyester (SMP) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น พ.ศ.256 2013-07-25
1.3.8 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิคเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2556 2013-01-10 2015-01-09
1.3.9 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2558 2015-01-10 2016-01-09
1.3.10 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 2016-01-10 2018-01-09
2 ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2557 2014-02-11
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 2015-02-10
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 2015-03-18
3 PPGI/PPGL
3.1 PPGI/PPGL
3.1.1 PPGI/PPGL
3.2 PPGI/PPGL
3.2.1 PPGI/PPGL 2019-01-10 2019-01-10
3.2.2 PPGI/PPGL
responsible person : Team 6
Contact Number : 02 547 4739
Email : tird.gvi@moc.go.th