Details of Measures

Type of Measure : AD
Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils
Originating in : People's Republic of China
Type of Measure : AD
Product : Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils
Originating in : People's Republic of China
CASE ID : AD1020

HS Code : HS 2017 : 7225.30.90.022, 7225.30.90.023, 7225.30.90.024, 7225.30.90.032, 7225.30.90.090, 7225.40.90.024, 7225.40.90.090, 7226.91.10.022, 7226.91.10.023, 7226.91.10.024, 7226.91.10.032, 7226.91.10.090, 7226.91.90.022, 7226.91.90.023, 7226.91.90.024, 7226.91.90.032, 7226.91.90.090

All
Summary of measure
Status Active and Reviewing Description Related Notification
Exception (if any)

ยกเว้นภายใต้เกรด มาตรฐาน และการนำไปใช้งาน ตามบัญชีท้ายประกาศ

Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา CIF

0% duty กรณีนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายการนิคม BOI และศุลกากร
Enforcement date 2018-12-13
Last day of enforcement 2024-12-12
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 2011-07-08
1.1.2 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation on Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils 2011-07-08
1.2 มาตรการตามมาตรา 31
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2554 2011-08-20 2011-11-17
1.2.2 แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2554 2011-09-02
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 2017-12-26
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 2012-12-26 2017-12-25 • เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป หนาตั้งแต่ 0.9 - 50.0 มิลลิเมตร และกว้างตั้งแต่ 100 - 3,048 มิลลิเมตร ในอัตราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา CIF (รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ) • ขอคืนหลักประกันอากรได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2555
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายระเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ.2556 2013-01-24
2 การทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (มาตรา57)
2.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 2017-12-13
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 2017-12-26 ไม่เกิน 1 ปี
2.2 ผลการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2561 2018-12-13 2023-12-12
2.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2562 2019-02-20
3 2nd Sunset Review
3.1 การเปิดทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-12-05 2024-12-04 2023-12-04
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอน ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-12-13 2024-12-12 2023-12-06
responsible person : Team 4
Contact Number : 02 547 5080
Email : tird4@moc.go.th