Details of Measures

Type of Measure : AD
Inner Tubes of Rubber for Motorcycles
Originating in : People's Republic of China
Type of Measure : AD
Product : Inner Tubes of Rubber for Motorcycles
Originating in : People's Republic of China
CASE ID : AD1019

HS Code : 4013.90.20

All
Summary of measure
Status Active and Reviewing Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

เรียกเก็บอากรร้อยละ 30.34 ของราคา CIF จากบริษัท Qingdao Morechi Rubber Co.,Ltd.
ร้อยละ 112.51 ของราคา CIF จากผู้ผลิตรายอื่น

0% duty
Enforcement date 2018-11-30
Last day of enforcement 2023-11-29
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2554 2011-07-08
1.1.2 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation on Inner Tubes of Rubber for Motorcycles 2011-07-08
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2555 2012-07-11 2012-11-10 เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นกรณีการตอบดต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 2012-07-24 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 2012-11-30 2017-11-29 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 2012-12-13 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (มาตรา 57)
2.1 เปิดการทบทวนการใช้มาตรการ
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2560 2017-11-29
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 2017-12-05 2018-12-04 เรียกเก็บอากรระหว่างการทบทวนในอัตราเดิม
2.2 -
2.2.1 - 2018-11-30 2023-11-29
2.2.2 - 2018-12-14
3 Initiation of an Expiry Review of Anti-Dumping Measure concerning imports of Inner tubes of Rubber for Motorcycles originating in the People’s Republic of China 2023-11-15 2023-11-14
3.1 Initiation of an Expiry Review of Anti-Dumping Measure concerning imports of Inner tubes of Rubber for Motorcycles originating in the People’s Republic of China 2023-11-15 2023-11-14
3.2 Questionnaire 2023-12-22
3.2.1 Questionnaire for Domestic 2023-12-22
3.2.2 Questionnaire for Importer 2023-12-22
3.2.3 Questionnaire for Exporter 2023-12-22
3.2.3 Questionnaire for Exporter 2023-12-22
3.3 ประกาศ ทตอ. ให้เรียกเก็บหลักประกันอากร 2023-11-30 2023-11-29
responsible person : Team 6
Contact Number : 02 547 4739
Email : tird.gvi@moc.go.th