Details of Measures

Type of Measure : AD
บล็อกแก้วชนิดใส
Originating in : Republic of Indonesia
Type of Measure : AD
Product : บล็อกแก้วชนิดใส
Originating in : Republic of Indonesia
CASE ID : AD1010

HS Code : 7016.900.001

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)

 

Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท PT. MULIAGLASS จากเดิมร้อยละ 14.27 ของราคา CIF เป็น ร้อยละ 13.80 ของราคา CIF

0% duty
Enforcement date
Last day of enforcement
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2547 2004-08-09
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 2005-03-24 2005-07-23 เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 2005-03-23 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
1.3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2005-08-05 2010-08-04 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาด พ.ศ. 2548
2 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท P.T. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (มาตรา 56)
2.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 2007-06-27
2.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ยุติการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 2008-04-02
3 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท PT. MULIAGLASS ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (มาตรา 56)
3.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 2007-08-08
3.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 2008-06-07 2010-08-04
3.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2551 2008-06-06
responsible person : Team 8
Contact Number : 02 547 4742
Email : tirdg8@gmail.com