Details of Measures

Type of Measure : AD
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
Originating in : Japan, Republic of Korea, EU, and Taiwan
Type of Measure : AD
Product : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
Originating in : Japan, Republic of Korea, EU, and Taiwan
CASE ID : AD1004

HS Code : 7219.32.00.030 7219.33.00.030 7219.34.00.030 7219.35.00.030 7220.20.10.030 7220.20.90.030 7219.32.00.040 7219.33.00.040 7219.34.00.040 7219.35.00.040 7220.20.10.040 7220.20.90.040

All
Summary of measure
Status Active Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

1. ประเทศญี่ปุ่น                           

    1.1 JFE Steel Corporation เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 19.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    1.2 Nippon Kinzoku Co.,Ltd. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    1.3 รายอื่น ๆ  เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ

2. ไต้หวัน

    2.1 Chia Far Industrial Factory เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    2.2 รายอื่น ๆ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 33.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ

3. สาธารณรัฐเกาหลี เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ

0% duty -
Enforcement date 2021-02-18
Last day of enforcement 2026-02-17
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 2002-02-15
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2545 2002-08-03 2002-12-02
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2002-10-21
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 3) 2002-12-02 2003-02-01
1.2.4 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 2002-08-03
1.2.5 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 2003-03-13 2008-03-12
1.2.6 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 2003-04-01
1.2.7 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน พ.ศ. 2545 2002-08-23
1.2.8 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2003-03-24
2 ประกาศการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท NIPPON STEEL AND SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนอัตรา NIPPON พ.ศ.2547 2004-11-18
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการทบทวนอัตรา ของ NIPPON พ.ศ. 2548 2005-11-01
2.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดผลการทบทวนของ NIPPON พ.ศ. 2548 2005-11-15
3 ประกาศการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท CHIA FAR INDUSTIAL FACTORY ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
3.1 เปิดการทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนอัตรา บ. CHIA FAR ไต้หวัน พ.ศ. 2548 2005-07-04
3.2 ประกาศผล
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการทบทวนของ CHIA FAR ไต้หวัน พ.ศ.2549 2006-07-27 2003-03-12
3.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดของ CHIA FAR ไต้หวัน พ.ศ.2549 2006-07-26
4 ประกาศทบทวนความจำเป็น
4.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ พ.ศ. 2551 2008-03-12
4.1.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรียกหลักประกันอากรในระหว่างการทบทวนต่ออายุมาตรการ พ.ศ. 2551 2008-04-02
4.2 ประกาศผลการทบทวน
4.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุมาตรการ พ.ศ. 2552 2003-03-19 2014-03-18
4.2.2 ประกาศกรมฯ รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการทบทวนต่ออายุมาตรการ พ.ศ. 2552 2009-04-08
5 ประกาศทบทวนความจำเป็น
5.1 ประกาศเปิดทบทวน
5.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการทบทวนขอบเขตสินค้า พ.ศ. 2552 2002-07-17
5.2 ประกาศผลการทบทวน
5.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนขอบเขตสินค้า พ.ศ. 2553 2011-02-26 2016-01-25
5.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนขอบเขตสินค้า พ.ศ. 2554 2011-04-24
6 ประกาศทบทวนความจำเป็น
6.1 ประกาศเปิดทบทวน
6.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่องเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2557 2011-03-18
6.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.2557 2014-03-19 2015-03-18
6.1.3 แก้ไขคำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.2557 2014-09-17
6.1.4 แก้ไขคำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.2557 2015-01-20
6.2 ประกาศผลการทบทวน
6.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2015-02-26 2020-02-25
6.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2015-02-26 2020-02-25
6.2.3 แก้ไขคำผิด ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป้นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2015-03-18
7 เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2020-02-24
7.1 เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 2020-02-24
7.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2563 2020-02-24
7.1.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2563 2020-02-26 2021-02-25
7.2 ผลการทบทวน
7.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2564 2021-02-18 2026-02-17
7.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการทบทวนฯ พ.ศ. 2564
7.2.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 2021-05-22
responsible person : Team 4
Contact Number : 02 547 5080
Email : tird4@moc.go.th