Details of Measures

Type of Measure : AD
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
Originating in : People's Republic of China
Type of Measure : AD
Product : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
Originating in : People's Republic of China
CASE ID : AD1001

HS Code : 7216.33.00.000

All
Summary of measure
Status Terminate Description Related Notification
Exception (if any)
Duty rate

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Enforcement date
Last day of enforcement
Investigation Process Start End Announcement Date in the Royal Gazette Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 2002-04-11
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (ผลเบื้องต้น) 2002-07-20 2002-10-11
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) 2002-10-09
1.2.3 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลขั้นต้น) 2002-08-21
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 2002-04-11 2007-04-10
2 ประกาศการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (ครั้งที่ 1)ประกาประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 1)ศการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามมาตรา 57 และมาตรา 60)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2550 2007-10-05
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯให้เรียกหลักประกันอากรในระหว่างทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 2007-10-30
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2551 2008-10-10 2011-10-09
2.2.2 ประกาศกรมฯแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2551 2008-10-10 2011-10-09
3 ประกาศทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (ครั้งที่ 2)
3.1 ประกาศเปิดทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและเปิดการทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2554 2011-10-07
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2554 2011-10-10
3.2 ประกาศผลการทบทวน
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 2012-10-10 2017-10-09
3.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป และการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 2012-10-10 2017-10-09
responsible person : Team 1
Contact Number : 02 547 5082
Email : tird1@moc.go.th