News and Events

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากประเทศไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ อนึ่ง DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปี ชั้นที่สุดภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo. gov/content/pkg/FR-2022-10-11/pdf/2022-21999.pdf หรือเว็บไซต์ www.thaitr.go.th