News and Events

สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ ไม่มีการส่งออกหรือการขายสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ โดย DOC มีกำหนดประกาศผลการทบทวนประจำปี ชั้นที่สุดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-06/pdf/2022-19195.pdf