News and Events

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ชั้นที่สุด สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง จากไทย

สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด โดยมีช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - Dumping: AD) สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทย โดยพบว่ามีผู้ผลิต/ส่งออกจากไทย ๑ ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๐.๙๘ สำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายอื่นในอัตราร้อยละ ๑๒.๙๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https:// www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-08/pdf/2022-16917.pdf