News and Events

ปากีสถาน เปิดทบทวน AD สินค้า PVC Suspension Grade จากไทย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมาธิการศุลกากรสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (National Tariff Commission : NTC) ได้ประกาศเปิดทบทวนมาตรการ AD สินค้า Polyvinyl Chloride Resin Suspension Grade  ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และไทย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2022/06/ADC-50-SSR-Intitation-Publilc-Notice-PVC.pdf