News and Events

ไต้หวัน ประกาศเปิดไต่สวน AD สินค้า Float glass, in sheets จากไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน ITC กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ได้ประกาศเปิดไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Float glass, in sheets ที่มีแหล่งกำเนิดจากไทย มาเลเเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://www.moeaitc.gov.tw/ITC